Nuttige info

Vakantiegeld

Vakantiegeld omvat zowel het vakantiegeld voor het voorbije dienstjaar, voor zover het nog niet werd uitbetaald, als het vakantiegeld verschuldigd voor het lopende dienstjaar in verhouding tot de periode waarin arbeid werd gepresteerd en tot het ontvangen loon.

Bij bedienden:

De werkgever betaalt het vakantiegeld rechtstreeks uit aan de rechthebbenden.

Bij arbeiders:

Uitbetaling gebeurt door het vakantiefonds, waarbij deze is aangesloten.

Ziekenfonds en begrafenisvergoeding

Voor loontrekkenden is er een vergoeding voorzien van het ziekenfonds. Voor het verkrijgen van deze vergoeding is het nodig een voldane factuur van de begrafenisondernemer, samen met de overlijdensakte, voor te leggen.

In sommige gevallen is er zelfs een vergoeding van de werkgever voorzien.

Gesyndiceerden van een vakbond hebben recht op een bijdrage, naargelang het aantal jaar dat ze lid waren van de betreffende vakbond.

In geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient er contact opgenomen te worden met:

  • de verzekeringsmaatschappij;
  • het Fonds voor Arbeidsongevallen (Idalle II, Troonstraat 100, 1050 Brussel);
  • het Fonds voor Beroepsziekten (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel)

Fiscus

Het is niet nodig de fiscus meteen te verwittigen. Na overlijden van een belastingplichtige moeten de erfgenamen de aangifte invullen. Zij zullen de belastingen moeten betalen of teveel ingehouden bedragen terugkrijgen.

Bij het overlijden van een echtgeno(o)t(e), moet de overlevende partner die taak op zich nemen. Hij/zij mag daarbij kiezen voor een gezamenlijke belasting of voor een belasting als alleenstaande.